FYSIOTRIM1 AS har avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.

"Som medlem av FYSIOTRIM1 AS tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir FYSIOTRIM1 AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

FYSIOTRIM1 AS har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, se vedlegg nedenfor.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og FYSIOTRIM1 AS har anledning til å heve treningsavtalen”.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Treningssenter kan bli politianmeldt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

AVTALE OM DOPINGKONTROLL

Jeg aksepterer herved på forespørsel å avlegge dopingkontroll når jeg befinner meg på FYSIOTRIM1 treningssenter.

Jeg er kjent med at en slik dopingprøve består i å avlegge en urinprøve under tilsyn av autorisert dopingkontrollør/helsepersonell fra Antidoping Norge, og at slike prøver analyseres på et godkjent laboratorium. Antidoping Norge er sertifisert i hht. ISO 9001 og følger prosedyrer fastsatt av World Anti-Doping Agency.

FYSIOTRIM1 har rett til å gjennomføre dopingkontroller er begrenset til inntil tre pr. år for hver enkelt kunde.

Om avtale om dopingkontroll ikke blir signert, vil mistanke om dopingbruk og uvillighet til å signere slik avtale om oppfølging, være grunnlaget for oppsigelse av medlemskapet.

Positiv dopingprøve som skyldes medisinsk behandling forskrevet av lege utgjør intet mislighold av treningsavtale.

Positiv dopingprøve som ikke skyldes medisinsk behandling, eller som ikke av andre grunner er unnskyldelig, medfører at treningssenteravtalen blir hevet med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder nektelse av å avgi dopingprøve. Det er utarbeidet veileder for FYSIOTRIM1's antidopingarbeid som sikrer kundens rettigheter.

Disse finnes på www.rentsenter.no. Der kunden benytter seg av sin klageadgang kan FYSIOTRIM1 ikke heve avtalen før klagesaken er avgjort.

FYSIOTRIM1 har konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger og har således rutiner for oppbevaring, håndtering og sletting av personopplysninger knyttet til avtaleforholdet med kunden og eventuelle dopingkontroller. Ansvarlig for antidopingarbeidet er treningssenterets, og det daglige ansvar for arbeidet er den til enhver tid daglige leder ved senteret.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Treningssenter kan bli politianmeldt.

 

…………………………….den………………20

 

Kunde                                                                     FYSIOTRIM1 AS

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

FYSIOTRIM1 AS Mølnvegen 8, 7863 Overhalla
Telefon: 90 52 53 74

Nettsted levert av ibooking.no.